Wycena nieruchomości

wycena lokalu trojkatRzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie przepisów powyższej Ustawy.

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, może także sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego.

Rzeczoznawca majątkowy nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy” z dniem wpisu do centralnego rejestru. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową.

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności szacowania nieruchomości.

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, osobom które spełniły wymogi:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie były karane za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
  • posiadają wyższe wykształcenie magisterskie;
  • ukończyły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
  • odbyły praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
  • przeszły z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyły egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.