Dokumenty

Poniżej mogą Państwo znaleźć wykaz najczęściej wymaganych dokumentów potrzebnych rzeczoznawcy majątkowemu do wykonania  operatu szacunkowego. Lista dotyczy podstawowych typów nieruchomości. Dla nieruchomości komercyjnych oraz nietypowych lista dokumentów ustalana jest indywidualnie.

obrazek

Wymagane dokumenty:

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza,
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

Wycena nieruchomości zabudowanej- rynek wtórny

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza,
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja potwierdzająca przyjęcie budynku do użytkowania lub zgłoszenie budynku do użytkowania,
 • dokumentacja techniczna,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

Wycena nieruchomości zabudowanej- rynek pierwotny

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza,
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • dokumentacja techniczna,
 • decyzja pozwolenia na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

Wycena nieruchomości lokalowej- rynek wtórny

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • dokumentacja inwentaryzacyjna stanowiąca o powierzchni lokalu (rzut lokalu, dane powierzchniowo – kubaturowe),
 • umowa najmu w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

Wycena nieruchomości lokalowej- rynek pierwotny

 • odpis z księgi wieczystej działki, na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja,
 • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem.

Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej) w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • dokumentacja inwentaryzacyjna stanowiąca o powierzchni lokalu (rzut lokalu, dane powierzchniowo – kubaturowe),
 • umowa najmu w przypadku, gdy lokal jest przedmiotem najmu,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów, w celu uzyskania  dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny (tel.+ 48 501 589 144), mailowy (wycena@trojkat-nieruchomosci.pl) lub wypełnienie formularza umieszczonego na zakładce KONTAKT.